Annak érdekében, hogy a hazai közönség – kiállítások keretében – minél szélesebb körben ismerhesse meg kulturális örökségünket, az Országgyűlés elfogadta a 2012. évi XCV. törvényt a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről. A szabályozás alapján lehetőség van arra, hogy a törvényben meghatározott hazai (köz)intézmények időszaki kiállításain bemutatott tárgyak olyan védelemben is részesüljenek, amely biztosítja azok kényszerintézkedések (pl. foglalás, zár alá vétel) alóli mentességét, jogi immunitását. Ez elsősorban a külföldi kölcsönadó fél számára jelent nagyobb biztonságot, hiszen így nem fordulhat elő, hogy az adott kiállítási tárgyat egy tőle távoli országban, más jogrendszerben – restitúciós igények, vagy akár vele illetve fenntartójával szembeni pénzügyi követelések miatt – lefoglalják.

A nemzetközi műtárgykölcsönzési forgalom számára biztosított mentesség, a „jogi immunitás” már számos európai és amerikai államban évek óta létező jogintézmény. Mivel alkalmazása a másik oldalon az esetleges jogigények komoly – alkotmányos megfontolást igénylő – korlátozását is jelenti, a „jogi immunitás” biztosítását a jogszabály szigorú feltételekhez köti. Egyrészt korlátozza a jogi immunitást kérelmezők körét (közintézmények), és leghosszabb időtartamát (12 hónap). Másrészt kizár e körből meghatározott műtárgyakat (restitúciós eljárásokban érintettek), továbbá szabályozza a hatósági eljárás keretei között kiadásra kerülő tanúsítvány kiállításának feltételeit is. A magyarországi kiállításokra külföldről kölcsönzött kulturális javak jogi immunitás tanúsítványát a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály (Műtárgyfelügyelet) állítja ki.

Alkalmazási köre, hatálya

 • Személyi hatálya: a jogi immunitást kérelmezheti állami vagy önkormányzati muzeális intézmény, kiállítóhely, nyilvános könyvtár, továbbá közlevéltár vagy nyilvános magánlevéltár. (Ilyennek minősülnek azok az intézmények, amelyek a jogszabályok szerint ilyen működési engedéllyel rendelkeznek, illetve a vonatkozó hivatalos nyilvántartásban így szerepelnek.)
 • Időbeli hatálya: a jogi immunitás időtartama nem haladhatja meg a kölcsönzési szerződésben meghatározott időtartamot, de legfeljebb a 12 hónapot. Ez négy hónappal meghosszabbítható abban az esetben, ha a jogi immunitás időtartama alatt a tárgy megsérült és azt restaurálni, javítani kell.
 • Tárgyi hatálya: a jogi immunitás nem illeti meg azokat a tárgyakat, amelyek szerepelnek a Műtárgyfelügyelet lopott, eltűnt, vagy jogellenesen kivitt kulturális javakról vezetett nyilvántartásában, vagy velük szemben – jogtalan megszerzésük vagy átruházásuk, illetve jogellenes behozataluk vagy kivitelük miatt – jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján visszaszolgáltatási eljárás van folyamatban. (A világ valamennyi hivatalos műtárgy-visszaszolgáltatási eljárásáról nincsen a Hatóságnak, és a hazai intézményeknek tudomása, ezért alapvető jelentőségű, hogy erről a kölcsönadó fél egyértelmű tájékoztatást adjon.)
 • Célhoz kötöttség: a jogi immunitást a Magyarország területén időszaki kiállítás céljából bemutatandó, külföldről behozott kulturális javakra lehet kérelmezni és biztosítani. (Nem részesülhetnek tehát ebben a mentességben a nem kiállításra, hanem egyéb [pl. restaurálási, kutatási] céllal külföldről érkező kulturális javak.)

Eljárási szabályok (a kérelemtől a tanúsítványig)

Tekintettel arra, hogy a jogi immunitást az ügyfél kérelmére a hatóság által kiállított tanúsítvány biztosítja, ezért az eljárás során használandó iratok, nyomtatványok tartalmát és formáját, az eljárás lépéseit, valamint az eljárásban részt vevők (ügyfelek és a hatóság) lehetőségeit jogszabályok pontosan meghatározzák. (A sajátos szabályokat a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény állapítja meg, egyebekben pedig az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.)

Az illetékekről szóló törvény alapján az eljárás – 2021. január 1-jétől – illeték- és díjmentes.

Az eljárás nyelve magyar, azaz a benyújtandó iratoknak is magyar nyelvűnek kell lenniük, az ügyintézési határidő – a közigazgatásban szokásos – 60 nap.

Kérelem benyújtása: a jogi immunitást az arra jogosult magyarországi (köz)intézmény a  Műtárgyfelügyelet által rendszeresített formanyomtatványon kérelmezheti. A kérelem tartalmazza a kölcsönzésre, a kiállításra, a kölcsönzésben részt vevő felekre és az érintett kulturális javakra vonatkozó adatokat. A kölcsönzéssel érintett kulturális javak szöveges adatai mellett alapvető jelentőségű az azonosításukat segítő fényképek csatolása is. A kérelem formanyomtatványához mellékelni kell továbbá:

 • a kölcsönzési szerződést;
 • a kiállítás szakmai leírását
 • valamennyi, az érintett kulturális javakkal rendelkezni jogosult 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy milyen jogcímen jogosult rendelkezni az érintett kulturális javakkal;
 • valamennyi, az érintett kulturális javakkal rendelkezni jogosult 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy a kölcsönzés előkészítése során a kulturális javak kivitelére vonatkozó előírások betartásával fog eljárni;
 • valamennyi, az érintett kulturális javakkal rendelkezni jogosult 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező, azaz a műtárgyat kölcsönvevő magyar intézmény a jogi immunitásról szóló tanúsítvány megszerzésére vonatkozó hatósági eljárásban a külföldi kölcsönadót teljes körűen képviselheti. (Ennek hiányában megoldás lehet az is, ha a kérelemhez benyújtásra kerül a külföldi kölcsönadó fél magyarországi képviselőjének, vagy kézbesítési meghatalmazottjának megbízásáról szóló irat is.)

Valamennyi, a kérelemmel együtt benyújtott irat esetén érvényes, hogy amennyiben van köztük nem magyar nyelvű irat, ahhoz mellékelni kell annak hivatalos magyar nyelvű fordítóiroda által készített és hitelesített fordítását is.

A kérelmet személyesen, vagy postai úton az eljáró hatóságnál, a Műtárgyfelügyeletnél kell benyújtani.

Hatósági ügyintézés: a jogi immunitásra vonatkozó kérelem benyújtásával indul meg a hatósági eljárás, és erről (az eljárás megindításáról) a hatóság saját honlapján és hirdetőtábláján értesítést tesz közzé. Az ügyintézés első lépései között kell a hatóságnak ellenőriznie azt is, hogy a kérelem  megfelel-e a jogszabályban előírtaknak, azaz a kérelem nyomtatványát teljeskörűen kitöltötték-e, továbbá valamennyi szükséges mellékletet becsatoltak-e. (Amennyiben az ügyintézők hiányt észlelnek a kérelmezőt hiánypótlásra hívják fel.)

A kérelem alapján az érdemi döntés előkészítése érdekében a hatóságnak vizsgálnia kell, hogy:

 • a kölcsönzéssel érintett kulturális javak szerepelnek-e a lopott, eltűnt vagy jogellenesen kivitt kulturális javakról (a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § f) pontja szerint) vezetett nyilvántartásban; vagy 
 • kölcsönzéssel érintett kulturális javakkal szemben – jogtalan megszerzésük vagy átruházásuk, illetve jogellenes behozataluk vagy kivitelük miatt – jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján visszaszolgáltatási eljárás folyamatban van-e. 

Az ügyintézési határidő – a közigazgatási eljárásról szóló törvény szabályai szerint – nem haladhatja meg a 60 napot, ebbe azonban nem számít bele pl. a hiánypótlás időtartama. (Az ügyintézés szabályszerű, hiánytalan kérelem esetén – a gyakorlat szerint – ennél rövidebb időt vesz igénybe)

Tanúsítvány kiállítása: amennyiben az említett kizáró-feltételek egyike sem áll fenn, a hatóság a tanúsítványt kiállítja a különleges védelemről, azaz a jogi immunitásról. A jogi immunitásról szóló tanúsítványt az ügyfeleknek kézbesíti a hatóság. Megjegyzendő, hogy a jogszabály szerint a jogi immunitásról szóló határozattal (tanúsítvánnyal) szemben fellebbezésnek nincs helye, így annak véglegessé válását a fellebbezés nem akadályozhatja, késleltetheti. Ugyanakkor a döntés csak a kézbesítéssel válik véglegessé, azaz csak azt követően, hogy valamennyi ügyféli jogokkal rendelkező érintettnek az iratokat kézbesítették. Tekintettel azonban arra, hogy a közigazgatási eljárás szabályai szerint ügyfélnek minősül nemcsak a kérelmet benyújtó hazai (köz)intézmény, hanem a tárgyakkal rendelkezni jogosult külföldi kölcsönadó is, ezért az iratokat számára is kézbesíteni kell. (Amennyiben a külföldi kölcsönadó a magyar kölcsönvevő intézményt a képviselettel, vagy a kézbesítéssel iratok átvételével és azoknak ügyfél részére történő továbbításával meghatalmazta, akkor a neki szánt példányt is a kérelmet benyújtó magyarországi intézménynek kézbesíti a hatóság.) (Az ügyfél részére szóló és a kézbesítési meghatalmazottal szabályszerűen közölt döntést úgy kell tekinteni, hogy az a meghatalmazottal történt közlést követő 15. (tizenötödik) napon minősül az ügyféllel közöltnek. Ha a külföldi ügyfél nem jelöl meg kézbesítési meghatalmazottat, hirdetményi úton történő közlésnek van helye. A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. Annak érdekében, hogy a jogi immunitás fennállásáról a lehetséges egyéb érintettek is értesülhessenek, a hatóság tanúsítványt a különleges védelem időtartama alatt honlapján és hirdetőtábláján közzéteszi. A jogi immunitás a tanúsítványban meghatározott kezdő és végdátum közötti időtartam alatt illeti meg a tanúsítványban felsorolt, külföldről kölcsönzött kulturális javakat. (A tanúsítványban a jogi immunitás kezdő és végdátumaként meghatározott időtartam a kölcsönzési időtartammal egyezik meg, ami a kölcsönzési szerződésben került meghatározásra úgy, hogy az a – kiállítást megelőző, majd követő – csomagolás és szállítás időszakait is magába foglalja. Ezáltal biztosítható, hogy a jogi immunitás az érintett kulturális javak teljes itt-tartózkodása alatt adott legyen. Ez az időszak nem haladhatja meg összesen a 12 hónapot.) 

Jogi immunitás meghosszabbítása (sérülést követő restaurálás esetén): amennyiben a jogi immunitás időtartama alatt az érintett kulturális javakat sérülés vagy károsodás éri, a jogi immunitás a helyreállításhoz vagy restauráláshoz szükséges idővel, de legfeljebb – a különleges védelem időtartamának eredeti lejártától számított – 4 hónappal meghosszabbítható. Ehhez a kiállítónak a sérülés bekövetkezésétől számított 15 napon belül külön kérelmet kell benyújtania, mely a meghatározott kérelemnyomtatványon túl mellékletként tartalmazza:

 • valamennyi, az érintett kulturális javakkal rendelkezni jogosultnak – a különleges védelem meghosszabbítását kezdeményező – nyilatkozatát,
 • a sérülés, a restaurálás leírását és annak várható időtartamát is magában foglaló restaurátori szakvéleményt. 

Indokolt esetben a kérelem alapján állítja ki a hatóság a jogi immunitás meghosszabbítását kimondó tanúsítványt.

A jogi immunitással kapcsolatos eljárás intézése során – egyelőre – elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. Az iratok benyújtása, kézbesítése csak hagyományos módon papíron, nyomtatott dokumentum formájában történhet (postán, személyesen stb.). A kérelem nyomtatványai letölthetők a honlapunk nyomtatványok oldaláról. További tájékoztatást a Műtárgyfelügyelet munkatársaitól kaphat.