Műemléki érték: minden olyan építmény, történeti kert, történeti temetkezési hely, vagy sajátos terület, valamint ezek maradványa, továbbá azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a magyar nemzet vagy más közösség hovatartozás-tudata szempontjából országos jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék alkotórészeivel, tartozékaival és beépített berendezési tárgyaival együtt.

Nyilvántartott műemléki érték: a közhiteles nyilvántartásba vett, a Kötv. alapján általános védelem alatt álló műemléki érték.   

Műemlék: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy a Kötv. alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.

Régészeti lelőhely: földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók.

Nyilvántartott régészeti lelőhely: a közhiteles nyilvántartásba vett, a Kötv. alapján általános védelem alatt álló régészeti lelőhely.

Védetté nyilvánított régészeti lelőhely: miniszteri döntéssel, határozattal vagy a Kötv. alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely.

Műemléki jelentőségű terület: Műemléki jelentőségű területként kell védeni a település azon részét, amelynek jellegzetes szerkezete, beépítésének módja, összképe, a tájjal való kapcsolata, terei és utcaképei, építményeinek együttese összefüggő rendszert alkotva történelmi jelentőségű és ezért műemléki védelemre érdemes.

Műemléki környezet: A műemlék jogszabályban meghatározott környezete műemléki környezetnek minősül.

Történeti táj: Történeti tájként kell műemléki védelemben részesíteni az ember és a természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális (történeti, műemléki, művészeti, tudományos, műszaki stb.) szempontból jelentős, részlegesen beépített területet, amely jellegzetessége, egységessége révén topográfiailag körülhatárolható egységet alkot. 

Világörökségi helyszín: az UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alapján a Világörökség Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkező – a Vötv. 1. mellékletében meghatározott – helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület.

Világörökségi terület: a világörökségi helyszín és annak védőövezete.

Világörökségi helyszín védőövezete: a világörökségi helyszín környezete, amely az UNESCO Világörökség Bizottságának határozata alapján a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékeinek sértetlenségét, illetve hitelességének védelmét biztosítja, és amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté vagy jelölték ki, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, védett természeti terület, illetve a védett természeti terület védőövezete

Világörökségi várományos helyszín: a kiemelkedő kulturális örökségi, illetve természeti értékei révén, az Egyezmény  1. és 2. cikkében meghatározott kritériumok szerint az UNESCO Világörökség Központhoz bejelentett, a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szereplő helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület.

Hatósági ügy: amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti.

Hatóság: az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit) törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki. A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el.

Ügyfél: Az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.

Közhiteles hatósági nyilvántartás: olyan nyilvántartás, amely vezetésének célja a benne foglalt adatok közhitelű igazolására, bizonyítására szolgál. A hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

Hatósági bizonyítvány: A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány közokirat. A hatósági bizonyítvány bizonyító közokirat: a benne foglalt tények és adatok valódiságát vélelmezni kell. 

Magyar Államot megillető elővásárlási jog:

A védett műemléki értékek (műemlékek) tekintetében – amennyiben a védetté nyilvánító, illetőleg a védettséget módosító rendelet kimondja – a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog a jogosult (Magyar Állam) olyan hatalmassága, amelynél fogva a tulajdonos dolgát (műemléket) megveheti, ha a tulajdonos harmadik személynek akarja eladni azt. Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés hatálytalannak tekintendő az elővásárlási jog jogosultjával (Magyar Állam) szemben. A hatálytalanságból eredő igényeket a Magyar Állam az adásvételi szerződés megkötéséről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül érvényesítheti. A hatálytalanságból eredő igényeket a jogosult (Magyar Állam) a szerződéskötéstől számított 3 év elteltével nem érvényesítheti. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóságnál a tulajdonjog bejegyzését vétel jogcímén nem az elővásárlási jog jogosultja javára kérik, csatolni kell az ingatlan-nyilvántartási adatváltozás átvezetésére szolgáló okirathoz (adásvételi szerződés) a jogosult nyilatkozatát arról, hogy az elővásárlás jogával nem kíván élni.

A világörökségi helyszínen található ingatlan tekintetében - ide nem értve a lakhatás céljára szolgáló rendeltetés szerinti jellegű épületet (különösen: lakás, lakóház), valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földet - a magyar államot - más jogosultakat megelőzően - elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog a jogosult (Magyar Állam) olyan hatalmassága, amelynél fogva a tulajdonos dolgát (világörökségi helyszínen található ingatlan) megveheti, ha a tulajdonos harmadik személynek akarja eladni azt. Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés hatálytalannak tekintendő az elővásárlási jog jogosultjával (Magyar Állam) szemben. A hatálytalanságból eredő igényeket a Magyar Állam az adásvételi szerződés megkötéséről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül érvényesítheti. A hatálytalanságból eredő igényeket a jogosult (Magyar Állam) a szerződéskötéstől számított 3 év elteltével nem érvényesítheti. A magyar állam elővásárlási jogát a természetvédelemért felelős miniszter gyakorolja, ha a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékét a természet védelméről szóló jogszabályok alapján fennálló védettséggel összhangban állapították meg, minden más esetben a kulturális örökség védelméért felelős miniszter gyakorolja. Az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot a miniszter a megkeresés (az elővásárlási jog gyakorlására felhívó nyilatkozat) elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szervhez (ingatlan fekvési helye szerinti illetékes Kormányhivatal Járási (Kerületi) Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya) történő megérkezésétől számított nyolc napon belül teszi meg. Ha a miniszter a nyilatkozatra nyitva álló határidőben nem teszi meg az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot, azt az elővásárlási jog gyakorlásáról való lemondásnak kell tekinteni.